1. ബന്തർ

    1. നാ.
    2. തുറമുഖം
    3. കപ്പലിൽനിന്നും സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനായി കരയിൽ ചേർത്തു നീട്ടിക്കെട്ടിയ കടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക