1. ബന്ധകം

  1. നാ.
  2. വ്യസനം
  3. തടവ്
  4. കെട്ട്
  5. കെട്ടുകുറ്റി
  6. കൈമാറ്റം
  7. ഏർപ്പാട്
  8. ജാമ്യം, പണയപ്പാട്
  9. അണക്കെട്ട്
 2. ബന്ധുകം

  1. നാ.
  2. ഉച്ചമലരി
 3. ബന്ധുകം

  1. നാ.
  2. വേങ്ങ
  3. അമ്പരത്തി
  4. ഉച്ചമലരിപ്പൂവ്
 4. ബിന്ദുകം

  1. നാ.
  2. ഓടമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക