1. ബന്ധകരണം

    1. നാ.
    2. തടവിലാക്കൽ
    3. വിലങ്ങുവയ്പ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക