1. ബന്ധനസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. തൊഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക