1. ബന്ധശ്ലോകങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. കഥാസൂചകമായ ശ്ലോകങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക