1. ബന്ധുകൃത്യം

    1. നാ.
    2. ബന്ധുക്കളുടെ കടമ, ബന്ധുചെയ്യേണ്ടത്
    3. സ്നേഹപൂർവകമായ പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക