1. ബന്ധുചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. നാലു ബന്ധുക്കൾ (സഞ്ചാരത്തിൽ വിദ്യ, ഗൃഹത്തിൽ ഭാര്യ, രോഗാവസ്ഥയിൽ ഔഷധം, മരിച്ചവനു സുകൃതം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക