1. ബന്ധുദ

    1. നാ.
    2. കുലട, വ്യഭിചാരിണി
  2. ബന്ധുത

    1. നാ.
    2. ബന്ധുവിൻറെ അവസ്ഥ, ചാർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക