1. ബന്ധ്യ1

  1. വി.
  2. ബന്ധിക്കത്തക്ക
  3. ഒരിക്കലും കായ്ക്കാത്ത മരം
 2. ബന്ധ്യ2

  1. നാ.
  2. കാട്ടുപാവൽ
  3. വന്ധ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക