1. ബഭ്രുധാതു

    1. നാ.
    2. സ്വർണം
    3. കാവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക