1. ബഭ്രുവാഹനൻ

    1. നാ. പുരാണ.
    2. അർജുനനു ചിത്രാംഗതയിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക