1. ബഭ്രു1

  1. വി.
  2. കഷണ്ടിയായ
  3. തടിച്ച
  4. വലിയ
  5. കുരാൽനിറമായ
 2. ബഭ്രു2

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. അഗ്നി
  5. കീരി
  6. ഒട്ടകം
  7. ഒരു രാജ്യം
  8. വേഴാമ്പൽ
  9. അക്രൂരൻ
  10. നല്ലകുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ
  11. ചെമ്പിച്ചതലമുടിയുള്ളവൻ
  12. തൂപ്പുകാരൻ
  13. കുരാൽ നിറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക