1. ബരല

    1. നാ.
    2. അന്നപ്പേട
  2. ബാർളി

    1. നാ.
    2. ഒരു ധാന്യം, വാൽക്കോതമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക