1. ബരീവർദം

    1. നാ.
    2. ബലീവർദം, കാള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക