1. ബലം

  1. നാ.
  2. ചേരുമരം
  3. രക്തം
  4. ശരീരം
  5. ശക്തി
  6. നീർമാതളം
  7. മുള
  8. ശുക്ലം
  9. കാക്ക
  10. സൈന്യം
  11. തളിര്
  12. ഉറപ്പ്
  13. നറുമ്പശ
  14. പുഷ്ടി
  15. സമർഥം
 2. ബാലം

  1. നാ.
  2. ഇരുവേലി
  3. ആനവാൽ
  4. അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ആന
  5. തലമുടി, രോമം
  6. വാല്, വാലറ്റത്തുള്ള രോമസമൂഹം
  7. ഒരു മത്സ്യം, വാള
  8. ചെറിയ കുതിര
 3. ബിലം

  1. നാ.
  2. പാതാളം
  3. ഗുഹ
  4. വഞ്ചി
  5. പൊത്ത്
  6. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി
  7. വിടവ്, വിള്ളൽ
  8. യോനിക്കുഴി
 4. ബില്ലം

  1. നാ.
  2. ആലവാലം
  3. ബിലം (കുഴി)
  4. പെരുങ്കായമരം
 5. ഭല്ലം

  1. നാ.
  2. കരടി
  3. കരിങ്കുരങ്ങ്, ആൾക്കുരങ്ങ്
  4. മഴുവമ്പ്, അസ്ത്രം
  5. ചേരുമരം, ചേർക്കുരു
 6. ഭേലം

  1. നാ.
  2. ചങ്ങാടം, വള്ളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക