1. ബലക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ബലപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക