1. ബലക്രിയ

    1. നാ. വ്യാക.
    2. അകാരിതക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക