1. ബലചതുഷ്ടയം

    1. നാ. ബ.വ.
    2. നാലുബലങ്ങൾ (ദുർബലനു രാജാവ്, ശിശുക്കൾക്കു കരച്ചിൽ, മൂഢനു മൂകത്വം, മോഷ്ടാവിന് അസത്യം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക