1. ബലജം

  1. നാ.
  2. ധാന്യം
  3. യുദ്ധം
  4. വയൽ
  5. മജ്ജ
  6. സൗന്ദര്യം
  7. നഗരവാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക