1. ബലജ1

  1. വി.
  2. ശക്തികൊണ്ടുണ്ടായ
 2. ബലജ2

  1. നാ.
  2. സുന്ദരി
  3. ഭൂമി
  4. അറബിമുല്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക