1. ബലത്ത

  1. വി.
  2. ബലമുള്ള
 2. ബലദ

  1. വി.
  2. ബലം നൽകുന്ന
 3. ബലാത്ത്

  1. അവ്യ.
  2. പെട്ടെന്ന്
  3. ബലത്തോടെ
  4. സമ്മതം കൂടാതെ
 4. ബാലത

  1. നാ.
  2. ബാലഭാവം, ബാലിശത്വം
 5. ബാലധി

  1. നാ.
  2. വാൽ
  3. വാലറ്റത്തുള്ള രോമസമൂഹം
  4. വളരെ രോമമുള്ളവൻ
 6. ബിലാത്തി

  1. നാ.
  2. വിലാത്തി, പാശ്ചാത്യദേശം, ഇംഗ്ലണ്ട്
 7. ഭൂലത

  1. നാ.
  2. ഞാഞ്ഞൂൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക