1. ബലനിഷൂദനൻ

    1. നാ.
    2. ബലദ്വിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക