1. ബലഭദ്ര1

  1. വി.
  2. ബലംകൊണ്ടു ശ്രഷ്ഠനായ
 2. ബലഭദ്ര2

  1. നാ.
  2. കറ്റാർവാഴ
  3. കന്യക
  4. ബ്രഹ്മി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക