1. ബലവത്ത്

  1. വി.
  2. ശക്തിയുള്ള
 2. ബലവത്ത

  1. നാ.
  2. മേന്മ
  3. ശക്തി
 3. ബലവതി

  1. നാ.
  2. ചിറ്റേലം
  3. ബലമുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക