1. ബലാത്സംഗം

    1. നാ.
    2. സ്ത്രീയുടെ സമ്മതംകൂടാതെ (ബലാത്കാരേണ) ചെയ്യുന്ന സമ്യോഗം (ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക