1. ബലാഹകൻ

  1. പുരാണ.
  2. ഒരു ദൈത്യൻ
  3. വിഷ്ണുവിൻറെ ഒരു കുതിര
  4. ജയദ്രഥൻറെ ഒരു സഹോദരൻ
 2. ബാല്ഹികൻ

  1. നാ.
  2. ധൈര്യമുള്ളവൻ
  3. ശന്തനുവിൻറെ സഹോദരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക