1. ബലിക

    1. നാ.
    2. ഒരു ചെടി, ഊരകം
  2. ബാലിക

    1. നാ.
    2. പെൺകുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക