1. ബലിച്ഛാഗം

    1. നാ.
    2. കുരുതികഴിക്കാൻ ഉഴിഞ്ഞുവിട്ട ആട്, ബലിയാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക