1. ബലിജിത്ത്

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു (മഹാബലിയെ ജയിച്ചവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക