1. ബലിഭോക്താവ്

    1. നാ.
    2. കാക്ക (ബലിക്കാക്ക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക