1. ബലിമന്ദിരം

    1. നാ.
    2. പാതാളം (വാമനമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ബലി പോയിതാമസിക്കുന്ന ഇടം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക