1. ബലിഷ്ഠ

    1. വി.
    2. അത്യധികം ശക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക