1. ബലിഷ്ണു

    1. നാ.
    2. അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക