1. ബലേ

    1. വ്യാ.
    2. വളരെ കേമം, കൊള്ളാം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക