1. ബല്യം

  1. നാ.
  2. ശുക്ലം
  3. കോതമ്പ്
  4. ബലവർധനൗഷധം
 2. ബാല്യം

  1. നാ.
  2. വയസ്സുകുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ബാലഭാവം
  3. ധാരണാശക്തിക്കുറവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക