1. ബഷ്കയം

    1. നാ.
    2. ഒരു വയസ്സുള്ള പശുക്കന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക