1. ബഹദൂർ

  1. നാ.
  2. ഒരു സ്ഥാനപ്പേർ
  3. നായകൻ, പ്രഭു
  4. ധീരൻ, വീരൻ
 2. ബഹാദൂർ

  1. നാ.
  2. ബഹദൂർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക