1. ബഹലഗന്ധം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ചന്ദനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക