1. ബഹിഃപ്രാണൻ

    1. നാ.
    2. പുറമെയുള്ള പ്രാണൻ, അങ്ങനെകരുതി സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക