1. ബഹിഷ്കരണം

    1. നാ.
    2. ബഹിഷ്കരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക