1. ബഹിഷ്കരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പുറത്താക്കുക, നാടുകടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക