1. ബഹിസ്സ്

    1. അവ്യ.
    2. കൂടാതെ
    3. വെളിയിലോട്ട്
    4. പുറത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക