1. ബഹിർദ്വാരം

    1. നാ.
    2. പുറത്തെ വാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക