1. ബഹിർഭൂത

    1. നാ.
    2. ബഹിഷ്കരിച്ച, പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക