1. ബഹിർമുഖ

    1. വി.
    2. മുഖം തിരിച്ചുകളയുന്ന, ഉദാസീനമായ
    3. ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ താത്പര്യമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക