1. ബഹിർലംബ

    1. നാ.
    2. സമകോണത്തെക്കാൾ വലിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക