1. ബഹുഗന്ധ

    1. നാ.
    2. കരിഞ്ജീരകം
    3. അമുക്കിരം
    4. ചമ്പകമൊട്ട്
    5. കുറുമൊഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക