1. ബഹുദൃശ്വാവ്

    1. നാ.
    2. വളരെ ലോകപരിചയം ഉള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക