1. ബഹുധാ

  1. അവ്യ.
  2. കൂടെക്കൂടെ
  3. പലവിധത്തിൽ
  4. പലസ്ഥലത്ത്
 2. ബഹുത, -ത്വം

  1. നാ.
  2. ബഹുവചനം
  3. സമൃദ്ധി
  4. പെരുപ്പം
 3. ബഹുതഃ

  1. അവ്യ.
  2. പലവഴിക്കും
  3. പലവിധത്തിലും
 4. ബാഹുദ

  1. നാ.
  2. നർമദാനദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക