1. ബഹുപത്നീക

    1. വി.
    2. അനേകം ഭാര്യമാരുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക